Prof. Sanjay K. Ghosh
sanjay@jcbose.ac.in

Dr. Sanat K. Das
sanat@jcbose.ac.in

Bose Institute Shyamnagar
Shaheb Bagan, Shyamnagar
24 Parganas (North), WB 743127
Phone: 033-2586 4440/41/42